Privacy verklaring

Als advocatenkantoor zal Veen-Brom Legal altijd uitermate zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Via de website www.juridischportaal.nl en subdomeinen en bij de uitvoering van de dienstverlening verzamelt Veen-Brom Legal uw persoonsgegevens.

Door middel van deze privacyverklaring leggen we uit hoe uw privacy wordt gewaarborgd door Veen-Brom Legal. Uw persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of anderszins bij ons bekend zijn, worden vertrouwelijk behandeld. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Veen-Brom Legal verwerkt.

Contactgegevens van Veen-Brom Legal
Het kantoor van Veen-Brom Legal is gevestigd aan de Brouwer 1 te Eersel (5521 DK)
e-mail: kantoor@juridischportaal.nl
telefoon: 06- 39 70 34 99
website: www.juridischportaal.nl

Waarom verwerkt Veen-Brom Legal persoonsgegevens
Veen-Brom Legal verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn en dedienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Doordat wij uw gegevens hebben, kunnen wij u bijvoorbeeld bellen of schrijven en u informeren over uw zaak.

Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Veen-Brom Legal veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Veen-Brom Legal.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij zijn dit verplicht op grond van de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens opvragen bij derden zoals bij de Kamer van Koophandel.

Wat is het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
Veen-Brom Legal verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– innen van declaraties
– advisering, bemiddeling en verwijzing
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
– marketing- en communicatie activiteiten
– werving en selectie (sollicitatie)
– aanvragen van gesubsidieerde rechstbijstand (adviseren en procederen op basis van een toevoeging)

Toelichting:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn onder meer de volgende.

1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Veen-Brom Legal opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten. Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat of mediator, worden daarbij in ieder geval uw naam en contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.

2. Dienstverlening via uw rechtsbijstandsverzekeraar.
In sommige gevallen ontvangen wij uw gegevens dan van uwrechtsbijstandsverzekeraar.

3. Het nakomen van wettelijke verplichtingen
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort), waarbij Veen-Brom Legal het paspoortnummer en de vervaldatum registreert.

4. Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan Veen-Brom Legal hebt gevraagd.

5. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
Wij voorzien u graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseert Veen-Brom Legal het gebruik van onze website. De gebruikersstatistieken van de website stellen Veen-Brom Legal in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruikt Veen-Brom Legal om onze website te verbeteren.

6. Het verbeteren en beveiligen van de website.

Welke persoonsgegevens
Veen-Brom Legal verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
– Voorna(a)m(en) en achterna(a)m(en)
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– BSN-nummer
– Bankrekeningnummer
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook hierna onder “Gebruik van Cookies”)

Het kan voorkomen dat ook andere gegevens belangrijk zijn voor de behandeling van uw zaak. Te denken valt salarisstroken of jaaropgaven om de transitievergoeding of het inkomensverlies te kunnen berekenen of gegevens die nodig zijn om voor u een toevoeging aan te vragen. Als we aanvullende gegevens nodig hebben, dan zullen wij specifiek aangeven met welk doel wij deze gegevens verzamelen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Veen-Brom Legal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Veen-Brom Legal verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

Toelichting:
Veen-Brom Legal verwerkt persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

1. Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

2. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

3. Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort), waarbij het paspoortnummer en de vervaldatum wordt geregistreerd.

4. Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen
Veen-Brom Legal zal uw persoonsgegevens nooit aan anderen verkopen. Uw persoonsgegevens worden alleen aan anderen gegeven als dat strikt noodzakelijk is. Veen-Brom Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan (niet limitatief) waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een (medisch)deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Veen-Brom Legal, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Hieronder valt ook het verstrekken van gegevens in het kader van een second opinion, het verstrekken van uw gegevens aan uw rechtsbijstandsverzekeraars of aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast kan Veen-Brom Legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. In het kader van tucht- en klachtrecht kan het ook noodzakelijk zijn dat uw gegevens aan derden worden verstrekt. Voorbeelden van derden in dit kader zijn de Nederlandse Orde van Advocaten of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Veen-Brom Legal.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Veen-Brom Legal uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Veen-Brom Legal ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Veen-Brom Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Veen-Brom Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Veen-Brom Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen
Veen-Brom Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Veen-Brom Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Mr. A.J.A.M. Veen-Brom, te bereiken via e-mail: kantoor@juridischportaal.nl of per telefoon: 06- 39 70 34 99

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Veen-Brom Legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik van social media
Indien en voor zover van toepassing. Veen-Brom Legal kan knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opnemen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Veen-Brom Legal houdt geen toezicht op, en is niet verantwoordelijk voor, de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Veen-Brom Legal houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Veen-Brom Legal verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Veen-Brom Legal te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Veen-Brom Legal op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Veen-Brom Legal maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Veen-Brom Legal geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Veen-Brom Legal heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing van deze privacyverklaring
Veen-Brom Legal heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar kantoor@juridischportaal.nl of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is op 26 april 2022 vastgesteld.

krijg hulp van een advocaat arbeidsrecht

Kantoor@juridischportaal.nl

Brouwer 1, 5521 DK Eersel, Nederland

Logo advocatenkantoor arbeidsrecht Juridisch portaal en Veen-Brom Legal

Veen-Brom Legal staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht: Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen

Burgerlijk procesrecht: Litigation

Vereniging-Advocaten-Arbeidsrecht-Nederland-Juridisch-Portaal