Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Veen-Brom Legal is een eenmanszaak, die zich ten doel stelt de juridische praktijk uit te oefenen.
1.2 Veen-Brom Legal staat in het rechtsgebieden register van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven met de volgende rechtsgebieden:
Arbeidsrecht: Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen
Burgerlijk procesrecht: Litigation
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan Veen-Brom Legal worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, hulppersonen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Veen-Brom Legal.
1.5 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Veen-Brom Legal. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2.2 De opdrachtgever vrijwaart Veen-Brom Legal tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Honorarium en verschotten
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Veen-Brom Legal omvatten het honorarium en de verschotten.
3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Veen-Brom Legal periodiek vast te stellen basisuurtarief.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Veen-Brom Legal bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen.
3.5 Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief.
3.6 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die Veen-Brom Legal ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 5% van het honorarium.

4. Betaling
4.1 De werkzaamheden en verschotten worden, tenzij anders overeengekomen, wekelijks, achteraf, afgerekend.
4.2 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.
4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag zijn met een minimum van € 50.
4.5 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Veen-Brom Legal haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Veen-Brom Legal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Voorschot
Veen-Brom Legal kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Veen­Brom Legal komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000.
6.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Veen-Brom Legal, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van Veen-Brom Legal wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is Veen-Brom Legal niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.
6.3 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan Veen-Brom Legal verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6.4 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor Veen-Brom Legal aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Veen-Brom Legal komt.
6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Klachtregeling
Geschillen die ontstaan over de dienstverlening van Veen-Brom Legal en declaratiegeschillen, worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van Veen-Brom Legal. Deze klachtenregeling wordt op verzoek ter hand gesteld. Indien klachten als bedoeld in artikel 1 van de kantoorklachtenregeling na behandeling niet zijn opgelost, worden dezevoorgelegd aan de rechtbank.

8. Vervanging
Veen-Brom Legal heeft een vervangingsovereenkomst gesloten met mw. mr. A.M. Leenders.

9. Stichting derdengelden 
Veen-Brom Legal beschikt niet over een stichting derdengelden.

10. Archivering
Het dossier wordt na sluiting gedurende tenminste vijf jaar bewaard, waarna het Veen-Brom Legal vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

11. Toepasselijk recht/geschillenregeling/bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Veen-Brom Legalen haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing, ook als de opdrachtgever zich buiten Nederland bevindt.

Einde algemene voorwaarden.

Op alle overeenkomsten en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Veen-Brom Legal van toepassing. In de voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. De voorwaarden worden u bij het tot stand komen van de overeenkomst en op verzoek gratis toegezonden. Het KvK nummer is 85899429.

 

krijg hulp van een advocaat arbeidsrecht

Kantoor@juridischportaal.nl

Brouwer 1, 5521 DK Eersel, Nederland

Ervaring van klanten met juridisch portaal en Veen-Brom-Legal
Logo advocatenkantoor arbeidsrecht Juridisch portaal en Veen-Brom Legal

Veen-Brom Legal staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht: Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen

Burgerlijk procesrecht: Litigation

Vereniging-Advocaten-Arbeidsrecht-Nederland-Juridisch-Portaal