Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.juridischportaal.nl.

Beperking van de aansprakelijkheid
Bij het tot stand komen van deze website heeft Veen-Brom Legal de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De informatie op de website wordt regelmatig gecontroleerd en vernieuwd. Veen-Brom Legal kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. In het bijzonder kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie ook geschikt is voor het doel waarvoor u het raadpleegt. Veen-Brom Legal sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie (waaronder conceptdocumenten en tools), virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Veen-Brom Legal kan wijzigingen aanbrengen in de teksten op de website, inclusief de door de Veen-Brom Legal op de website aangeboden conceptdocumenten en tools, zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden en doorgevoerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Wanneer u meer wilt weten of zekerheid wilt hebben over wet- of regelgeving, besluiten of formuleringen is het raadzaam om de originele documenten te raadplegen. Op de website van de overheid kunt u terecht voor gepubliceerde officiële bekendmakingen uit onder andere de Staatscourant en het Staatsblad.

Op de website van de Veen-Brom Legal kunnen knoppen of ook wel buttons genaamd, en links worden opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (denk aan ‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Daarnaast kan deze website ook links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen om de dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Verwijzingen duiden niet op een relatie met, of goedkeuring van, dan wel bekrachtiging van de informatie door Veen-Brom Legal. De Veen-Brom Legal houdt geen toezicht op informatie van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van anderen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar de website van Veen-Brom Legal.

(Intellectuele eigendoms-)rechten
De (intellectuele eigendoms-)rechten die voortkomen uit de inhoud van de website van de Veen-Brom Legal, berusten bij de Veen-Brom Legal of haar licentiegevers. Dit is inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, data, selectie, rangschikking en domeinnamen.

De informatie op deze website kan en mag worden geraadpleegd voor persoonlijk gebruik. Ieder ander gebruik van de inhoud van deze website, waaronder het (direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledige of gedeeltelijke) met welke middelen en in welke vorm dan ook, reproduceren, distribueren, meedelen aan het publiek en het reproduceren en opvragen met het oog op tekst- en datamining is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Veen-Brom Legal of haar licentiegevers niet toegestaan. Een bezoeker mag geen informatie van deze website opslaan, openbaar maken of vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Veen-Brom Legal.

Privacy
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is op deze website de privacyverklaring van de Veen-Brom Legal te lezen.

Vragen en contact
Heeft u vragen over de door de Veen-Brom Legal aangeboden informatie of de rechten die daarop rusten, neem dan contact op via kantoor@juridischportaal.nl.

krijg hulp van een advocaat arbeidsrecht

Kantoor@juridischportaal.nl

Brouwer 1, 5521 DK Eersel, Nederland

Ervaring van klanten met juridisch portaal en Veen-Brom-Legal
Logo advocatenkantoor arbeidsrecht Juridisch portaal en Veen-Brom Legal

Veen-Brom Legal staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht: Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen

Burgerlijk procesrecht: Litigation

Vereniging-Advocaten-Arbeidsrecht-Nederland-Juridisch-Portaal